Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor mijn samenwerkingen met coachees en eventuele andere externe opdrachtgevers. Wanneer je besluit met mij samen te werken, ga ik ervan uit dat je dit document hebt gelezen en ermee instemt. De laatst gepubliceerde versie of de versie die er was toen we de samenwerking aangingen is geldend. De meest geupdate versie van deze voorwaarden is altijd vrij inzichtelijk op deze website.

Voor correspondentie ben ik bereikbaar via mijn contactformulier .

Laatste herziening: 9 januari 2023.

1. Begripsbepaling

1.1 Deze Algemene Voorwaarden en Privacystatement zijn van toepassing op dienstverlening door mijzelf, Roos Reijbroek (ZZP), werkend onder handelsnamen De Vrije Ruimte Coaching en De Meerminners, gevestigd te Purpervlinderstraat 15, 3544 VZ Utrecht, bereikbaar op roos at devrijeruimte punt coach, KVK-registratienummer 57 15 19 70.

1.2 Met “opdrachtgever” verwijs ik naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met mij een coachings-, dan wel een andersoortige overeenkomst aangaat of daar een offerte voor aanvraagt.

1.3 Met “overeenkomst” verwijs ik naar de tussen de opdrachtgever en mij tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot advisering, coaching en interventies in de ruimste zin van het woord, dan wel het uitvoeren van workshops, gespreksgroepen, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel het redigeren en/of vertalen van aangeleverde teksten, dan wel panelgesprekken en geleide discussies, lezingen en andere vormen van publiek optreden in de ruimste zin.

1.4 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door mij uitgebrachte offertes, op alle wederzijds gesloten overeenkomsten en op de communicatie die plaatsvindt tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk door mij zijn bevestigd.

2. Totstandkomen overeenkomst

2.1 Het boeken van een coachgesprek of het anderszins aangaan van een overeenkomst is mogelijk via roos at devrijeruimte punt coach. Bevestiging van een overeenkomst doe ik schriftelijk, c.q. via e-mail.

3. Uitvoering, gedragsregels, geheimhouding

3.1 De opdrachtgever mag verwachten dat ik naar eer en geweten deskundigheid betracht, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De opdrachtgever mag van me verwachten dat ik gepaste aandacht en tijd heb voor de overeenkomst; dat ik me aan gemaakte afspraken houd; op tijd ben voor afspraken (zowel in persoon als telefonisch als digitaal).

3.2 Wanneer ik, op welk punt binnen de overeenkomst dan ook, beoordeel dat ik een overeenkomst niet kan verrichten binnen mijn kader van kennis en kunde, draag ik zorg voor gepaste doorverwijzing. Ik zal geen opdrachten aanvaarden of voortzetten indien een onafhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door een persoonlijke band met de opdrachtgever.

3.3 Ik betracht geheimhouding, wat betekent dat ik door de opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke informatie niet deel met derden. Deze geheimhouding blijf bestaan, ook nadat de overeenkomst is afgesloten. Ik draag er zorg voor dat over de uit te voeren opdrachten duidelijke wilsovereenstemming blijft bestaan tussen alle betrokkenen. Ik behoud me het recht voor geanonimiseerde situatieschetsen te bespreken tijdens collegiaal overleg, intervisie en supervisie, met als doel voortdurende ontwikkeling en verbetering van mijn dienstverlening. Ook behoud ik me het recht voor om geanonimiseerde en uit verschillende contexten samengestelde situatieschetsen te gebruiken als voorbeelden in publieke uitingen. Mijn uitspreken is nooit herleidbaar naar de originele situatie.

3.4 Ik behoud mij het recht voor om beeld- en geluidopnamen te maken tijdens een sessie, ten behoeve van supervisie en bijscholing. Hierbij draag ik zorg voor dat de opnamen de sessie zo min mogelijk interrumperen. Voor het maken van de opnames vraag ik actief toestemming in het intakeformulier; het is toegestaan om dit te weigeren en dat zal ik respecteren. Hoe de audio- en videobestanden verwerkt, bewaard en beschermd worden is te vinden in mijn privacyverklaring.

3.5 Ik zal alles in het werk stellen om het binnen de overeenkomst vastgestelde resultaat te bereiken, zonder dit resultaat als zodanig te garanderen. Mijn honorarium wordt bepaald op grond van de aan de overeenkomst bestede arbeid en kosten. Ik werk niet op basis van enige vergoeding waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de door mij geleverde arbeid, tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen.

4. Medewerking opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever verschaft gegevens, inlichtingen en medewerking, die voor mij noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst goed te kunnen verrichten. Specificatie van hoe ik die gegevens behandel is te vinden in mijn privacyverklaring .

4.2 Specifiek met betrekking tot coaching verwacht ik van de opdrachtgever(s) dat diegene zich actief opstelt in onze sessies en inzet toont in diens eigen proces. Dit betekent dat meegegeven huiswerkopdrachten worden gemaakt. Ik verwacht een integere houding, waarmee ik bedoel dat de opdrachtgever openlijk vertelt wat er voor diegene speelt; dat diegene geen informatie voor me achterhoudt of er een dubbele agenda op nahoudt; dat diegene zich eerlijk uit. Ik verwacht dat de opdrachtgever zich houdt aan gemaakte afspraken (financieel, praktisch, etc.) en op tijd aanwezig is voor een sessie (zowel in persoon als telefonisch als digitaal).

4.3 Indien ik arbeid lever op lokatie dienen benodigdheden van praktische aard zoals leermiddelen, etc., gerealiseerd te worden overeenkomstig met door mij op voorhand verstrekte specificaties.

4.4 Mochten de zaken zoals hierboven omschreven onvoldoende gerealiseerd worden, dan kan dit aangemerkt worden als een vorm van overmacht.

5. Annulering en wijziging

5.1 Op het moment dat de opdracht wederzijds schriftelijk is bevestigd en datum en tijdstip door beide partijen zijn overeengekomen, is deze afspraak bindend. Facturering vindt plaats aan het eind van elke kalendermaand cq aan het begin van de nieuwe maand. De factuur dient te worden voldaan binnen tien werkdagen cq twee weken.

5.2 Het afzeggen of verplaatsen van reeds geplande coachingsessies kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang. Een sessie kan slechts éénmaal herpland worden, daarna vervalt het recht op herplanning. Bij wijziging korter dan 48 uur voorafgaand aan de sessie vervalt de sessie, zonder recht op restitutie of alsnog herplannen van de sessie. Deze sessie wordt dan als volledig gefactureerd.

5.3 Bij het tussentijds beëindigen van of anderszins niet deelnemen aan een coachings- of trainingstraject heeft de opdrachtgever geen recht op vermindering van de overeengekomen prijs of op enige vorm van restitutie.

5.4 Ik behoud mij het recht voor een deelnemer aan een training, gespreksgroep, workshop of ander aanbod mijnerzijds uit te sluiten van (verdere) deelname indien ik van oordeel ben dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen. Omstandigheden kunnen zijn, maar niet uitsluitend: niet passende motivatie of leerdoelen overeenkomstig de opzet van de geleverde dienst; te grote persoonlijke problematiek; ongemotiveerdheid van de deelnemer; breuk met algemeen geaccepteerde gedragsconventies; discriminerend gedrag zonder actieve reflectie bij aanspreken.

5.5 Een verzoek tot wijziging van de aard en/of omvang van de overeenkomst wil ik welwillend overwegen, doch ik ben op geen enkele wijze verplicht tot instemming.

6. Overmacht

6.1 Ik behoud me het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen. Ik zal mij hierbij welwillend opstellen en zorgdragen voor duidelijke schriftelijke communicatie. Is de overmacht van blijvende aard, dan vindt restitutie plaats van het bedrag waarvoor geen arbeid is verricht. Voor de arbeid die verricht is voordat de overmacht zich aandiende, is geen restitutie van betaling mogelijk.

6.2 Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien ik als gevolg van onvoorziene omstandigheden (waaronder ziekte, overlijden van naasten, etc.) niet beschikbaar ben. Ook is er sprake van overmacht wanneer ik extern diensten lever en ter plekke niet aan de voorafgesproken voorwaarden is voldaan (leermiddelen aanwezig, integriteit participanten in orde, etc.).

7. Kosten en facturering

7.1 Mijn actuele tarieven voor coaching zijn openbaar inzichtelijk op www.devrijeruimte.coach onder praktische zaken. Kosten voor andere vormen van overeenkomst zijn beschikbaar op aanvraag.

7.2 Betaling van coaching vindt plaats uiterlijk binnen tien werkdagen cq twee weken na het versturen van de factuur.

7.3 Ik behoud mij het recht voor de tarieven en kosten, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen stijgingen van sociale- en overheidslasten, wanneer er tussen het tot stand komen van de afspraken en mijn uitvoeren van werkzaamheden meer dan 3 maanden ligt.

7.4 Overeenkomstig met de geldende privacywetgeving vermeld ik minimale gegevens over de geleverde dienst op de factuur. Is nadere specificatie voor de opdrachtgever wenselijk, dan stel ik mij hierin welwillend op, maar is schriftelijk toestemming door de opdrachtgever wel vereist.

7.5 Alle kosten die voor mij verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan mij verschuldigd is, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de mij aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,-.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Ik ben niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor mij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan mijn zijde. Ik ben niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade. Deelname aan een overeenkomst is op de opdrachtgevers eigen risico.

8.2 Indien ik, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde, jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3 Bij annulering op grond van dit artikel ben ik nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade. Indien ik word betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, ben ik niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij door het gerecht anders wordt beslist.

9. Klachten en aanspreekbaarheid.

9.1 Om de veiligheid en transparantie van mijn werkzaamheden te waarborgen, heb ik een onafhankelijke, dat wil zeggen aan geen externe partijen gelieerde, accountability pod. Bij het niet ervaren van de mogelijkheid een probleem met mijzelf op te lossen, kan ieder die met mij samenwerkt of diensten van mij afneemt zich tot de accountability pod wenden. Uitgebreide informatie over hoe dat werkt is te vinden onder Klachten & aanspreekbaarheid .